Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ελάτε μαζί μας να χτίσετε το μέλλον σας, με όραμα, πρόγραμμα και δράση

Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΩΡΑΡΙΟ ΙΕΚ

Δωρεάν Κατάρτιση

Είσοδος

Η εγγραφή αφορά αποκλειστικά καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ Βόλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά τα δύο (2) ημερολογιακά έτη.

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους Υποψήφιους Πρακτικά Ασκούμενους. Παρακαλούμε θερμά όλους τους/τις Καταρτιζόμενους/νες να αφιερώσουν λίγο χρόνο στην ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ των παρακάτω βημάτων, πριν επιχειρήσουν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Tα απαραίτητα Έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστεί ένας ή μία Καταρτιζόμενος/η είτε για την εκπόνηση της Πρακτικής είτε για την απαλλαγή από αυτή, διατίθενται παρακάτω κατά την περιγραφή των βημάτων.


Α. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσει κάθε Καταρτιζόμενος/η είναι αν δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης.

Απαλλάσσονται οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Διαδικασία Απαλλαγής

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων.

2) Βεβαίωση ενσήμων από το Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

Κατόπιν της υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, η διεύθυνση του ΔΙΕΚ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει στην ολική απαλλαγή του αιτούντος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.


Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο/η Καταρτιζόμενος/η δεν δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ή θα πρέπει να εκπονήσει μέρος αυτής, τότε ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

1.Έυρεση Εργοδότη

Ο/Η Καταρτιζόμενος/η με δική του/της αποκλειστικά ευθύνη αναζητά και βρίσκει τον εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική Άσκηση. Προσκομίζει σε αυτόν προς συμπλήρωση τη Βεβαίωση Εργοδότη, στην οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας μέχρι 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.

Διευκρινιστικές Λεπτομέρειες για Εργοδότες:

α) Οι εργοδότες ασφαλίζουν τους πρακτικά Ασκούμενους για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τον/την καταρτιζόμενο/η στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο 3.5) πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.  

β)Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερεις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.Ε.Κ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

γ) Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του φορέα απασχόλησης (ή του ασκούμενου) ανά πάσα ώρα βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου.

2.Υποβολή Αίτησης-Έναρξη Πρακτικής

Έχοντας βρει Εργοδότη, ο Καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

1.Αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του.

2.Υπεύθυνη δήλωση ασκούμενου

3.Συμπληρωμένη και σφραγισμένη από την επιχείρηση τη Βεβαίωση του Εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική.

4.Στοιχεία εργοδότη

5. Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Προσοχή! Το συμφωνητικό να εκτυπωθεί εμπρός και πίσω και να υπογραφεί εις τριπλούν (3 Πρωτότυπες υπογραφές)

6.Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου

7.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

8.Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α , όπου θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) , Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ.

Εδώ ο πρακτικά ασκούμενος μπορεί να κατεβάσει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο αφού το εκτυπώσει και βιβλιοδέσει θα το φέρει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ., με Απόφασή του, εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του/της καταρτιζόμενου/νης, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώσει ότι ο/η καταρτιζόμενος/η θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του. Επιπλέον, ο Δ/ντής λαμβάνει υπόψη του ότι η επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα.


Γ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο Καταρτιζόμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Δ.Ι.Ε.Κ.

Στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκούμενων.

Η συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή ή/και Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Δύναται να πραγματοποιείται και σε απομακρυσμένες περιοχές, ειδικά για ειδικότητες σχετικές με τον τομέα του τουρισμού, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένα οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας της και των σχετικών διατάξεων. Σε αυτή την περίπτωση το Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου συνεργάζεται με το αντίστοιχο Δ.Ι.Ε.Κ που λειτουργεί στην περιοχή, για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και εποπτείας της εν λόγω Πρακτικής Άσκησης.


Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης, ο/η Πρακτικά Ασκούμενος/η προσκομίζει στο Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου τα παρακάτω :

1.Συμπληρωμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

2.Βεβαίωση Παρουσίας, συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη. Με τη βεβαίωση αυτή ο εργοδότης ουσιαστικά πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης.

Τα παραπάνω ελέγχονται από το προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου και εκδίδεται η Βεβαίωση Πέρατος Πρακτικής Άσκησης, η οποία επικυρώνει την ολοκλήρωσή της.

Το Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου είναι πλέον σε θέση να προβεί στην έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Καταρτιζόμενο.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά τα δύο (2) ημερολογιακά έτη.

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους Υποψήφιους Πρακτικά Ασκούμενους. Παρακαλούμε θερμά όλους τους/τις Καταρτιζόμενους/νες να αφιερώσουν λίγο χρόνο στην ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ των παρακάτω βημάτων, πριν επιχειρήσουν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Tα απαραίτητα Έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστεί ένας ή μία Καταρτιζόμενος/η είτε για την εκπόνηση της Πρακτικής είτε για την απαλλαγή από αυτή, διατίθενται παρακάτω κατά την περιγραφή των βημάτων.

 


 

Α. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσει κάθε Καταρτιζόμενος/η είναι αν δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης.

Απαλλάσσονται οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Διαδικασία Απαλλαγής

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων.

2) Βεβαίωση ενσήμων από το Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

Κατόπιν της υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, η διεύθυνση του ΔΙΕΚ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει στην ολική απαλλαγή του αιτούντος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.


 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο/η Καταρτιζόμενος/η δεν δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ή θα πρέπει να εκπονήσει μέρος αυτής, τότε ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

1.Έυρεση Εργοδότη

Ο/Η Καταρτιζόμενος/η με δική του/της αποκλειστικά ευθύνη αναζητά και βρίσκει τον εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική Άσκηση. Προσκομίζει σε αυτόν προς συμπλήρωση τη Βεβαίωση Εργοδότη, στην οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας μέχρι 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.

Διευκρινιστικές Λεπτομέρειες για Εργοδότες:

α) Οι εργοδότες ασφαλίζουν τους πρακτικά Ασκούμενους για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τον/την καταρτιζόμενο/η στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο 3.5) πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.  

 

β)Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερεις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.Ε.Κ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

γ) Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του φορέα απασχόλησης (ή του ασκούμενου) ανά πάσα ώρα βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου.

2.Υποβολή Αίτησης-Έναρξη Πρακτικής

Έχοντας βρει Εργοδότη, ο Καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

1.Αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του.

2.Υπεύθυνη δήλωση ασκούμενου

3.Συμπληρωμένη και σφραγισμένη από την επιχείρηση τη Βεβαίωση του Εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική.

4.Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη

5. Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης

6.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

7.Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α , όπου θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) , Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ .

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ., με Απόφασή του, εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του/της καταρτιζόμενου/νης, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώσει ότι ο/η καταρτιζόμενος/η θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του. Επιπλέον, ο Δ/ντής λαμβάνει υπόψη του ότι η επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα.

 


 

Γ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο Καταρτιζόμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Δ.Ι.Ε.Κ.

Στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκούμενων.

Η συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή ή/και Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Δύναται να πραγματοποιείται και σε απομακρυσμένες περιοχές, ειδικά για ειδικότητες σχετικές με τον τομέα του τουρισμού, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένα οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας της και των σχετικών διατάξεων. Σε αυτή την περίπτωση το Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου συνεργάζεται με το αντίστοιχο Δ.Ι.Ε.Κ που λειτουργεί στην περιοχή, για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και εποπτείας της εν λόγω Πρακτικής Άσκησης.


 

Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης, ο/η Πρακτικά Ασκούμενος/η προσκομίζει στο Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου τα παρακάτω :

1.Συμπληρωμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

2.Βεβαίωση Παρουσίας, συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη. Με τη βεβαίωση αυτή ο εργοδότης ουσιαστικά πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης.

Τα παραπάνω ελέγχονται από το προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου και εκδίδεται η Βεβαίωση Πέρατος Πρακτικής Άσκησης, η οποία επικυρώνει την ολοκλήρωσή της.

Το Δ.Ι.Ε.Κ Βόλου είναι πλέον σε θέση να προβεί στην έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Καταρτιζόμενο.

Υποκατηγορίες